הסכם שירותים

השימוש בשירותים של קולמרקר תקשורת בע"מ ("החברה"), לרבות במערכת (כהגדרתה להלן), כפוף לתנאים שבהסכם זה ("הסכם זה"). על-ידי שימוש ו/או רישום בשירות ו/או כל פעולה אחרת בשירות ו/או באתר ו/או חתימה על הזמנת עבודה עם החברה, הנך ("הלקוח") מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי הסכם זה וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. 

הסכם זה עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים, החברה תודיע על כך ללקוח באימייל או על-ידי פרסום הודעה באתר. המשך שימוש בשירותים ו/או באתר על-ידי הלקוח לאחר שינוי כאמור יהווה הסכמה לשינוי תנאי הסכם זה. הנוסח העדכני של הסכם זה נמצא בעמוד זה.

 1. השירותים. בכפוף לתנאי הסכם זה ולתשלום התמורה, החברה תספק ללקוח את השירותים המתוארים בהזמנת העבודה החתומה על-ידי שני הצדדים ("השירותים" ו"הזמנת העבודה"). החברה תאפשר ללקוח לרכוש מספרי טלפון וירטואליים מקומיים במדינות אשר מופיעות ברשימת המדינות בהן החברה תומכת (בהתאם להזמנת העבודה), ואשר עשויים להשתנות מעת לעת. החברה לא תישא באחריות כלשהי הקשורה למספרים אותם רכש הלקוח, לרבות בין היתר כל חובה הקשורה בהקצאה, שימוש, רישום או ההיסטוריה של המספרים המקומיים שנרכשו על ידי החברה לטובת הלקוח או בקשר לקיומו של המספר המקומי של הלקוח במאגרי המידע של צד שלישי כלשהו. ניתן יהיה לחייג דרך המערכת אך ורק למספרים בהם תומכת החברה, ישנם מספרים שאינם נתמכים ועל הלקוח לבדוק את מראש מול החברה. אם הלקוח הזמין רק מספר ישראלי, שיחות מחוץ לישראל עשויות להיות חסומות. 
 2. תמיכה. החברה תעשה מאמצים סבירים לספק תמיכה טכנית ללקוח בתקופת ההסכם על-פי מדיניות התמיכה של החברה: מועדי זמינות התמיכה הטכנית בימים א'-ה', בשעות 9:30-17:30; בימי ו', בשעות 10:00-13:00. כל הפניות שייעשו מחוץ לשעות הזמינות תטופלנה ביום העסקים הבא. מייל התמיכה הינו – su*****@ca********.com, במקרים דחופים תינתן תמיכה טלפונית. תמיכה תינתן רק לנציגי הלקוח בעלי הכשרה טכנית מתאימה ובתנאי שהלקוח עבר על המדריכים של החברה ושאין מענה לבעיה/ שאלה במקבץ השאלות והתשובות של החברה. התמיכה כוללת עד שלוש (3) שעות תמיכה חודשיות, שעות נוספות יהיו כרוכות בעלות נוספת.
 3. התמורה בגין השירותים. הלקוח ישלם לחברה, עבור השירותים, את התשלומים הקבועים בהזמנת העבודה בהתאם לתנאי התשלום המצוינים שם. החברה רשאית בכל עת ומעת לעת לשנות את המחירון בהודעה מראש של תשעים (90) יום, שינוי המחירון לא  יחול על הזמנת עבודה שנחתמה לפני מועד ההודעה, אלא על כל הזמנת עבודה חדשה ו/או חידוש תקופת שירות. ככל שלא מצוינים מועדי תשלום בהזמנת העבודה, הלקוח ישלם תשלומים אלה מראש עבור כל חודש של השירות, בתחילת החודש. 
 4. רישיון שימוש במערכת. בכפוף לתנאי הסכם זה ותשלום מלוא התמורה לחברה, החברה תעניק ללקוח רישיון לתקופת הסכם זה, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה להשתמש במערכת הטלמרקטינג החכמה של החברה בSaaS ("המערכת"). הרישיון ניתן לפי מספר משתמשים מוגבל. על כל משתמש להיות אדם אחד ספציפי ואין לחלוק משתמשים בין אנשים שונים. החברה רשאית לבדוק את היקף השימוש של כל משתמש ובמידה ויימצא שימוש חורג מבחינת היקף שימוש בחשבון משתמש כלשהו לגבות עבורו כמו עבוד מספר משתמשים. 
 5. דרישות לשימוש בשירות. הלקוח מתחייב לא: (א) לעשות שימוש בשירות ובמערכת ו/או לבקר בשרתי החברה באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, לרבות בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ב) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיו תחת הסכם זה; (ב) להעביר, להפיץ, לספק, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או המערכת ו/או כל חלק מהם; (ג) להפנות לשירות ו/או למערכת על-ידי שימוש במסגור (Framing); (ד) לעשות שימוש בשירות ו/או במערכת ו/או להפיץ כל חלק מהם באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות או המערכת מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ה) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות ו/או במערכת כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק, לרבות הטרדה, פגיעה בפרטיות, איומים או קידום של מוצר, שירות או מידע שאינם חוקיים או שהינם בעלי אופי מפוקפק; (ו) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או במערכת ו/או כל תוכנה הקשורה אליהם ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהם; (ז) לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; ׁ(ח) להתחזות לאחר; ו-(ט) להזין פרטי כרטיס(י) אשראי למערכת. הלקוח ידאג להחזיק בכל החומרה, התוכנות והשירותים הדרושים לשימוש וגישה לשירותים ולמערכת, לרבות עמדת מחשב מקומית (לא ניתן להשתמש במערכת בגישה מרחוק);  ו-(י) לעשות כל שימוש במערכת אשר מנוגד להוראות החוק או כל דין, ובכלל זאת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לרבות איסור פנייה שיווקית למספר הרשום במאגר בהתאם להוראות החוק.
 6. מצגי הלקוח. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כדלקמן: (א) מוצרי הלקוח ושירותיו ושימושו בשירות ובמערכת עומדים בכל כללי הדין ואינם מפירים ולא יפרו זכויות כלשהן של צד ג', לרבות זכויות קניין רוחני, חובת סודיות והזכות לפרטיות ואינם כוללים ו/או יכללו תכנים לא חוקיים, מסוכנים, אלימים, לא נאותים, מיניים, דברי הסתה, או תוכן שמהווה דיבה או לשון הרע; (ב) בידי הלקוח כל הרישיונות, ההיתרים, ההסכמות והאישורים הנדרשים על-פי דין לשם ההתקשרות בהסכם זה ושימוש במערכת ובשירותים (לרבות לגבי יצירת קשר עם קהל היעד אליו יתקשר דרך המערכת); ו-(ג) השימוש במערכת יהיה בהתאם להוראות החוק או כל דין, ובכלל זאת הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לרבות איסור פנייה שיווקית למספר הרשום במאגר בהתאם להוראות החוק, בירור מידע הרשום במאגר, והסרת כל מספר טלפון של צרכן בהתאם לבקשתו. הלקוח ישפה ויגן על החברה, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה מכל הוצאה, נזק, הפסד, דרישה ו/או תביעה שייגרמו למי מהם, לרבות לאחר סיום או ביטול הסכם זה בקשר עם: (א) מוצרי ושירותי הלקוח; (ב) הפרה של איזה מהמצגים שבסעיף זה.
 7. קניין רוחני. החברה ומרשיה הינם הבעלים של כל הזכויות במערכת ובשירותים וכל יצירה נגזרת שלהם וכן זכויות הקניין הרוחני בכל אלה ("קניין החברה"). משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" בהסכם זה משמעו, (א) פטנטים, בקשות פטנט וזכויות פטנט, (ב) זכויות יוצרים, זכויות יוצרים רשומות, זכות מוסרית ומדגמים, (ג) סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, ומוניטין, (ד) סודות מסחר, רעיונות ומידע סודי, (ה) זכויות הדומות או הנובעות מאלה המפורטות מעלה וכל זכות הקשורה בקניין שאינו מוחשי; כל אלה בכל העולם, כולל זכויות רשומות ולא רשומות. אין בתנאי מתנאי הסכם זה כדי להקנות ללקוח ו/או לכל גורם אחר זכות כלשהי בקניין החברה פרט לרישיון המוגבל שניתן ללקוח בסעיף 4 לעיל.
 8. הגבלת אחריות. השירותים והמערכת ניתנים ללקוח כפי שהם ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, לרבות ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירותים או המערכת יהיו נגישים ללא הפרעה או נטולי פגמים ותקלות, או שהשירותים והמערכת או השרת עליו הם נסמכים נקי מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירותים או במערכת ו/או תוצאות של שימוש זה בכל הקשור למהימנות, זמינות, שיפור ביצועים ו/או בכל עניין אחר. עוד מכך, הלקוח מכיר בכך שבעוד המערכת כוללת מאפיינים שנועדו לאפשר לחברה לעמוד בהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 לעניין פנייה שיווקית בהתאם למספר הרשום במאגר, אין החברה מעניקה ללקוח מצג על המערכת והשירותים בנושא זה ועמידת הלקוח בהוראות החוק כדלהלן הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
 9. כוח עליון. מבלי לגרוע מסעיף 8 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם השירותים או המערכת, לרבות עיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הוראות ההסכם, כולן או מקצתן. בהסכם זה, "כוח עליון" משמעו – אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם, החברה לא ידעה או חזתה אותו מראש, ו/או הוא אינו בשליטתה הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהחברה למלא את התחייבויותיה על-פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע, מחדלי צד ג', תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה ואירועים ביטחוניים. 
 10. תקופת ההסכם. הסכם זה הנו לתקופה המצוינת בהזמנת העבודה ("התקופה הראשונה"). בסוף התקופה הראשונה וכל תקופת חידוש יוארך תוקפו באופן אוטומטי לתקופה נוספת באורך זהה ("תקופת החידוש", יחד עם התקופה הראשונה להלן "תקופת ההסכם"), אלא אם טרם סוף התקופה הראשונה או תקופת החידוש בוטל ההסכם לפי סעיף 11 להלן. 
 11. ביטול ההסכם וסיומו. במהלך תקופת ההסכם החברה והלקוח יהיו רשאים לבטל הסכם זה כדלקמן: (א) במקרה של הפרת ההסכם יהיה זכאי הצד הלא מפר לבטל את ההסכם, בכפוף לשליחת התראה לצד המפר וככל שההפרה לא רופאה במלואה בחלוף ארבעה עשר (14) יום ממועד ההתראה; (ב) בהודעה מראש על אי חידוש שלושים (30) יום טרם סוף תקופת ההסכם. במידה והלקוח אינו משלם תשלום כלשהו תוך שבעה (7) ימים ממועד התשלום, תהיה רשאית החברה להשהות או לבטל הסכם זה או לחסום שימוש במערכת עד לתשלום; למען הסר ספק, השהיה או ביטול כאמור לא יגרעו מחובה כלשהי מצד הלקוח לשלם עבור תקופות רישיון או שירות עבורן התחייב הלקוח לשלם, גם אם תקופת הרישיון/ שירות נופלת בתקופת השהייה או לאחר מועד הביטול. לאחר סיום תקופת ההסכם או ביטולו: (1) הרישיון שבסעיף 4 לעיל יבוטל והלקוח יפסיק לעשות כל שימוש בשירות ובמערכת (2) הלקוח יחדל מלעשות שימוש במספרים שהוקצו ללקוח דרך החברה והם יוחזרו לפול המספרים של החברה ו/או ספקיותיה; (3) הלקוח ישלם לחברה באופן מיידי כל סכום שלא שולם והמחויב בתשלום לפי הסכם זה; (4) הוראות סעיפים 3, 5-9, 11 ו-12 להסכם ימשיכו לחול במלואם. החברה רשאית לבטל הסכם זה בהודעה מראש של תשעים (90) יום עם או בלי עילה.
 12. שונות. (12.1) כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצורכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם והוראותיו; (12.2) סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור להסכם זה והנובע ממנו היא אך ורק לבית-המשפט המוסמך בתל אביב-יפו והצדדים מותרים על כל סמכות שיפוט אחרת. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין; (12.3) הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי העניינים והנושאים הנדונים בהם, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, ו/או התחייבות, וכל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו (בין בכתב ובין בעל-פה) בנושאים ובעניינים האמורים בין הצדדים קודם לחתימתו של הסכם זה; (12.4) שום התנהגות מצד החברה לא תיחשב כוויתור על איזה מזכויותיה על-פי הדין או כוויתור או כהסכמה מצידה לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או כנותנת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה על-פי ההסכם, או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב; (12.5) הודעות בקשר להסכם זה יישלחו בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או יימסרו ביד על-פי מעני הצדדים הנקובים במבוא להסכם זה (או כל מען אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב), ויראו כל הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמענה במוקדם שבין המועדים הבאים: עם מסירתה בפועל (או הצעתה לנמען, במקרה של סירוב לקבלה) או עם חלוף שלושה (3) ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום, למעט הודעה בדבר שינוי מען, אשר יראוה כאילו נמסרה רק עם מסירתה בפועל לידי הנמען. משלוח תוכן ההודעה בדואר אלקטרוני לא יהווה הודעה רשמית לפי ההסכם, אלא אם אישר הצד השני כי קיבל את ההודעה; (12.6) הלקוח לא יהא רשאי להמחות לאחר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על-פי הסכם זה, אלא בהסכמת החברה, בכתב ומראש. החברה תהיה רשאית להמחות את התחייבויותיה וזכויותיה תחת הסכם זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.